Przykro Nam
sprawdź wybrane wydarzenie w Kalendarzu wydarzeń /aktywny link / czy było wydarzeniem cyklicznym czy jednodniowym . Wydarzenia cykliczne wyświetlane są we wszystkich terminach trwania . W serwisie zamieszczamy tylko informacje o wydarzeniach trwających oraz planowanych .

Administrator
Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Grzegorz Jóźkiewicz informuje, że w dniu 26.10.2017 (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie XL Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 • Podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora.
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane uczniom za osiągnięte wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
 • Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
 • Interpelacje i wnioski radnych.
 • Sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej dot. „Tesko” za rok 2016.
 • Podjęcie Rezolucji w sprawie: objęcia ochroną konserwatorską wybranych obszarów i obiektów na terenie Gminy Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tatrzańskiego na zadanie bieżące tj. badanie potoków pasażerskich na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2017 - 2025.
 • Wolne wnioski mieszkańców.
 • Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
 • Oświadczenia i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGORZ JÓŹKIEWICZ

(APM)

 

Informacje o czasie i lokalizacji wydarzenia

2018-12-11 o godz. 10:00 do godz. 16:00.

Miejsce wydarzenia:

miasto Cieciórki

Adres:

ul. Kościuszki 13

Wydarzenie dodał(a) / Źródło